Pengurusan Mesyuarat Dewan Rakyat 25.09.2012

1. (D.R. 30/2012) Rang Undang-undang Perubatan Tradisional dan Komplementari 2012 – Menyambung semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.(24 September, 2012)[ Menteri Kesihatan ]

2. (D.R. 33/2012) Rang Undang-undang Hakmilik Strata (Pindaan) 2012 [ Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar ] Bacaan Kali Yang Kedua

3. (D.R. 32/2012) Rang Undang-undang Pengurusan Strata 2012 [ Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ]

4. (D.R. 34/2012) Rang Undang-undang Pemindahan Antarabangsa Banduan 2012 [ Menteri Dalam Negeri ]

No comments:

Post a Comment