ATURAN URUSAN MESYUARAT DAN USUL-USUL (15 Dis 2010)

1(D.R. 35/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2010
[ Kementerian Pengangkutan ]
Menyambung semula Perbahasan atas masalah, “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakankali yang kedua sekarang” (14 Disember 2010)
2(D.R. 32/2010) Rang Undang Bank Simpanan Nasional (Pindaan) 2010
[ Kementerian Kewangan ]
Bacaan Kali Yang Kedua
3(D.R. 31/2010) Rang Undang-undang Fi (Jabatan Meteorologi Malaysia) (Pengesahan) 2010
[ Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ]
Bacaan Kali Yang Kedua

No comments:

Post a Comment