1. (D.R. 24/2012) Rang Undang-undang Perubatan (Pindaan) 2012
Menyambung semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.
[ Menteri Kesihatan ]

2. Menteri Pengajian Tinggi akan mencadangkan:-
“Bahawa mengikut Peraturan Mesyuarat 86 (5) dan keputusan Usul yang diluluskan oleh Dewan ini pada 20 Mac 2012, maka Penyata Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Projek Lynas Advanced Materials Plant (LAMP) dibentangkan di atas Meja Mesyuarat di dalam Dewan ini sebagai Kertas Dewan No. DR. 3 Tahun 2012 hendaklah diterima dan dipersetujukan.”


3. (D.R. 27/2012) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2012) 2012
[ Menteri Kewangan ]

4. (D.R. 19/2012) Rang Undang-undang Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 2012
[ Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar ]

5. (D.R. 25/2012) Rang Undang-undang Pelindung (Pindaan) 2012
[ Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri ]

6. (D.R. 26/2012) Rang Undang-undang Umur Persaraan Minimum 2012
[ Menteri Sumber Manusia ]

No comments:

Post a Comment