PEJABAT SETIAUSAHA DEWAN RAKYAT
PARLIMEN MALAYSIA
BANGUNAN PARLIMEN
JALAN PARLIMEN
50680 KUALA LUMPUR

22 Mac,2010
Yang Berhormat
Ahli-ahli Dewan Rakyat

Yang Berhormat,

Pertambahan Hari - Mesvuarat Pertama. Penggal Ketiga. Parlimen Kedua Belas (2010)

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Kerajaan telah memutuskan supaya Mesyuarat Dewan Rakyat yang berjalan sekarang ditambah empat (4) hari lagi iaitu mulai hari lsnin 19 April, 2010 hingga Khamis, 22 Apr-2010.

2. Tambahan ini diperlukan bagi membolehkan Rang Undang-undang dan Urusan Kerajaan yang lain diselesaikan.

Sekian, terima kasih.
'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

saya yang menurut perintah,

(DATUK ROOSME B|NTI HAMZAH)
Setiatsaha Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia

"Sila catatkan rujukan surat ini apabila menjawab"

No comments:

Post a Comment